෴ සරා සිහින ෴

~ Sara sihina ~

සරා සිහින රහසේ දිවුරා කියා.. සිතේ කදුලු පහසේ මැවුණා සිනා..
කොහේ ඇවිද හෝ මා.. හද සිතුවිලි විල කළඹා..
හැරදා මා ඔබ ගිය දා.. උන් තැන තාමත් රැදිලා..
සරා සිහින රහසේ දිවුරා කියා....

සිත කඳුලැල්ලේ තවරා.. කළුවර රසකර වින්දා..
සද සෙවනැල්ලක හැංගී.. මගේ ඇස් තනිකර තෙමුණා..
එසේ කදුළු ගැලූ ඒ හීනේ - තවමත් ඔබයි ආදරේ..

සරා සිහින රහසේ..........

තනි හදකින් හඬ දෙදරා.. හරි ආදරයක් හින්දා..
යළි කවදාවත් නොවෙනා.. මහ සාගරයක හැඬුවා..
එසේ කදුළු ගැලූ ඒ හීනේ.. තවමත් ඔබයි ආදරේ..

සරා සිහින රහසේ..........

.
ගායනය - භාතිය / සන්තුශ්

No comments:

Post a Comment