෴ ඇයි කලේ ෴

~ Ay kale ~

කතා කලත් අපි රෑ වෙනකන් කිසි වැඩක් නෑ,
අතහැරියත් ඔබ මගේ අතින් මට දැනුනේ නෑ,
විලවුන් තවරා ඔබ ලංවූවත් මට සුවඳ නෑ,
මිතුරියන් අතරේ මා ගැන කීවට මම තරහ නෑ.

ඇයි කලේ මුළු හදින්ම ඔබ මට ආදරේ..
නැතිදෝ ඔබ මා ගැන දන්නේ..
මං නෑ කලේ කිසි දිනකදි ඔබ හට ආදරේ..
නැතිදෝ ඔබ හට එය වැටහුනේ..
ඇයි කලේ මුළු හදින්ම ඔබ මට ආදරේ..
නැතිදෝ ඔබ මා ගැන දන්නේ..
මං නෑ කලේ කිසි දිනකදි ඔබ හට ආදරේ..
නැතිදෝ ඔබ හට එය වැටහුනේ..

ඔය ඇස් රතු වෙන තුරු ඔබ හැඬුවට මට දුකක් නෑ..
මට රවමින් ඔබ බැනපු වදන් මට ඇහුනෙ නෑ..
මගෙ මිතුරන් හා ඔබ හාද වුනත් මට කමක් නෑ..
ඒ මොනව වුනත් ඔබ දුන් හැම දේ යලි දෙන්නේ නෑ..

ඇයි කලේ මුළු හදින්ම ඔබ මට ආදරේ..
නැතිදෝ ඔබ මා ගැන දන්නේ..
මං නෑ කලේ කිසි දිනකදි ඔබ හට ආදරේ..
නැතිදෝ ඔබ හට එය වැටහුනේ..
ඇයි කලේ මුළු හදින්ම ඔබ මට ආදරේ..
නැතිදෝ ඔබ මා ගැන දන්නේ..
මං නෑ කලේ කිසි දිනකදි ඔබ හට ආදරේ..
නැතිදෝ ඔබ හට එය වැටහුනේ..

නැතිදෝ.. වැටහුනේ..
නැතිදෝ ඔබ හට එය වැටහුනේ...


Artist - Daddy

No comments:

Post a Comment