෴ ලඟ නැති බව දැනෙනවා ෴

~ Langa nathi bawa danenawa ~

ලඟ නැති බව දැනෙනවා
එනමුත් හද අහනවා
ඔබ ඒවිදෝ කවදා හෝ...
ඔබ මගෙමයි හැඟෙනවා
ආදරේ තව රැඳෙනවා
ඔබ ඒවිදෝ කවදා හෝ...

හුදකලාව මේ සිත හඬවනවා
සැමදා ජීවිතයේ තනි වේදැයි සිතෙනවා
ඔබගෙන් ලද උණුසුම මට දැනෙනවා
තනිකම මාගේ ඉගිලි යනවා

ලඟ නැති බව දැනෙනවා
එනමුත් හද අහනවා
ඔබ ඒවිදෝ කවදා හෝ...
ඔබ මගෙමයි හැඟෙනවා
ආදරේ තව රැඳෙනවා
ඔබ ඒවිදෝ කවදා හෝ...

නෙතු පියාන මා ඔබෙ රුව මවනවා
හීනෙන් ඇවිත් මා දෑස සිබිනවා
ඔබගේ සුසුම් මට තව දැනෙනවා
ඔබ දන්නෙ නෑ ආදරේ ගලනවා...

ලඟ නැති බව.....

.
ගායනය -භාතිය / සන්තුශ්

No comments:

Post a Comment