෴ පිවිතුරුය පළමු පෙම ෴


~ piwithuruya paluma pema ~

පිවිතුරුය.. පළමු පෙම..
බිහිසුණුය.. බිඳුණු දින..
ලෙන්ගතුය.. සුවඳ ඔබ.. සුදු හාමිනේ..
තනිකඩය.. තවම මම... //

වස්සාන කාලයක හිත දවා..
අකුණු සැර නෙත් කෙවෙනි බොඳ කළා..
මල් යාය බඹර ගී හඬ තලා..
කැකුළු පෙම මල් නටුව හැර ගියා..

පිවිතුරුය පළමු පෙම......

කප්තුරට යදම් බැඳි තටු සලා..
සක්මනට නුහුරු සිත තනි කළා..
අවර ගිර තරු වැටින් ගිලිහිලා..
සුභ නැකත රන් හුයක පැටලුනා..

පිවිතුරුය පළමු පෙම......


ගායනය - කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ

No comments:

Post a Comment