෴ මා ආදරියේ ෴

~ Ma adariye ~

මා ආදරියේ.. මගෙ ආදරියේ..
නුඹ.. කවුරුන්ද.. සුකුමාල සුන්දරියේ..
සඳ රාජිනියේ.. සඳ රාජිනියේ..
නුඔ.. කවුරුන්ද.. කවුරුන්ද ආදරියේ..

නීල ඔබෙ දෑසේ බැල්මෙන් සැනසීලා..
කෝමල මදහාස හසරැල් සිහිවීලා..
සිහින දකිමින් සැනසෙන්නේ තනිවීලා..
කවුද ඔබ කවුද සුර අගන ලීලා //

නොසිතු විලස මා දෙනෙතේ පොපියාලා..
නුදුටූ අයුරින් ඔබ යනවද සැඟවීලා..
ලොවම ගෙනවිත් මගේ සුරතේ නවතාලා..
කවුද ඔබ කවුද දෙව්දුවක ලීලා //

මා ආදරියේ….

.
ගායනය - තීක්ෂණ අනුරාධ

No comments:

Post a Comment