෴ ඔබ පිපුනා ෴

~ Oba pipuna ~

ඔබ පිපුනා මගේ නෙත් රිදෙන මානේ..
ඔබ සැලුනා මගේ සුසුම් වැල් ගානේ..
ඔබ දිලුනා නිල් තරු වැරූ අහසේ..
ඔබ රැඳුනා මගේ සොඳුරු සිහිනේ..
ඔබ පිපුනා.....

ආදරේ මං මේ දකින සිහිනෙට..
හතර වට මල් පිපෙන මේ සිහිනෙට..
නෙලා ඒ මල් සිඹින මේ සිහිනෙට..
මටම මා රැවටෙනා  සිහිනෙට..
ඔබ පිපුනා....

ඇසෙන්නේ මේ ඔබ මුමුණනා වදනයි..
දැනෙන්නේ මේ ඔබ එවූ මද පවනයි..
වෙලෙන්නේ මා වටා ඔබේ මුදු දෑතයි..
සැලෙන්නේ සිත අවදිවේ යයි බියටයි..

ඔබ පිපුනා මගේ නෙත් රිදෙන මානේ..
ඔබ සැලුනා මගේ සුසුම් වැල් ගානේ..
ඔබ දිලුනා නිල් තරු වැරූ අහසේ..
ඔබ රැඳුනා මගේ සොඳුරු සිහිනේ..
ඔබ පිපුනා.....

.
ගායනය – කසුන් කල්හාර ජයවර්ධන

No comments:

Post a Comment