෴ කීවා සුළඟ මට කීවා ෴

~ Keewa sulanga mata keewa ~

කීවා සුළඟ මට කීවා
කීවා සුළඟ හා ආවා කියා ඔයා
කීවා සුළඟ මට කීවා
කීවා පෙම් සිත ගෙනාවා කිවා ඔයා

දොරේ ගලනා ඔබේ සිනා
මුසුවු තුති ගි ගීතිකා
හද රිද්මේ පාරා රැව් දිදි
තුරුලිය තුරුලේ පෙම් සුව විඳී

හිත ගිය තැනක සදහටම ඉන්නට
ලස්සන හිතක් කොහෙද ඔය හිත මිස
පෙම් බස් හුඟක් රසට මුමුණන්නද මා
හිත ගිය තැනක සදහටම ඉන්නට
ලස්සන හිතක් කොහෙද ඔය හිත මිස
හිත් වෙත හිතක් කෙලෙස අමුනන්නද මා

කීවා සුළඟ මට කීවා... //

දොරේ ගලනා ඔබේ සිනා
මුසුවු තුති ගි ගීතිකා
හද රිද්මේ පාරා රැව් දිදි
තුරුලිය තුරුලේ පෙම් සුව විඳී

හිත ගිය තැනක සදහටම ඉන්නට
ලස්සන හිතක් කොහෙද ඔය හිත මිස
පෙම් බස් හුඟක් රසට මුමුණන්නද මා
හිත ගිය තැනක සදහටම ඉන්නට
ලස්සන හිතක් කොහෙද ඔය හිත මිස
හිත් වෙත හිතක් කෙලෙස අමුනන්නද මා..


ගායනය - B & S